O B S A H


 1. Úvodní slovo k výroční zprávě

 1. Výroční zpráva na rok 2005

 1. Účetní uzávěrka

 1. Rozvaha

 2. Výkaz zisků a ztrát

 3. Příloha k účetní uzávěrce

 

 1. Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 2003 – 2005

 1. Zpráva o vztazích v rámci holdingu

 1. Zpráva auditora 1. Úvodní slovo k výroční zprávě firmy TERRACON, a.s.

za rok 2005

Jménem vedení i jménem zaměstnanců společnosti si dovoluji konstatovat, že uplynulé účetní období v intervalu leden 2005 až červen 2006 bylo obdobím úspěšným.

Firma i v rámci nově uspořádaných majetkových vztahů zaznamenala v porovnání s uplynulými lety pokračující růst objemu výroby a upevnila si postavení u významných investorů v regionu hl. m. Prahy.

Z nejvýznamnějších zakázek lze jmenovat OS Gutovka, Hotel Olympik, Bytový soubor Zelené údolí, BD Nad Vyšehradem, Palác Těšnov Florenc, Bytový soubor Horizont Králův Dvůr, Central Park Žižkov, BD Podvinný Mlýn, BD Starochodovská, BD Gotthardská, Depozitář Muzea hl.m. Prahy, BD Musílkova, BD Budějovická a jiné…

V oblasti technologií se firma soustředila na nové bednící technologie a úzce spolupracovala s firmou DOKA, jak v oblasti projekce bednění, tak v oblasti zvýšených nároků bezpečnosti práce. Společnost v uplynulém období výrazně investovala do strojního vybavení a související měřící techniky na zpracování betonu v oblasti průmyslových podlah.

Firma pokračovala v přípravě na získání certifikace integrovaného řízení společnosti dle požadavků ISO 9001 : 2000 a ISO 14001 : 2004 s cílem ukončení celého procesu v červnu 2007.

Jsme si vědomi toho, že dosažená pozitiva v uplynulém období byla nejen výsledkem naší práce, ale že byla podmíněna i řadou příznivých přístupů našich partnerů.

 

Děkuji proto jménem společnosti za pochopení, pomoc a konstruktivní součinnost akcionářů, obchodních partnerů a všech zaměstnanců.

Věřím, že při adekvátní konstruktivní spolupráci a pracovním nasazení bude stejně úspěšné i následující období.Ing. Pavel Bartoň

předseda představenstva společnosti

TERRACON, a.s.

 1. Výroční zpráva za období 01/2005 – 06/2006

 

1) Základní údaje

Obchodní jméno: TERRACON, a.s.

Současná adresa sídla: U Rakovky 849, Praha 4 - Kunratice, 148 00

Společnost byla založena r. 1995 zápisem v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, odd. B, vložka 3113.

Předmětem podnikání jsou dle stanov:

- čl. 4 Poradenská činnost ve stavebnictví

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Provádění staveb dopravních

Koupě zboží, za účelem dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti

Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Provádění staveb včetně jejich změn

Projektová činnost ve výstavbě

 

Firmu vlastní jediný akcionář: Zakládání Group a.s., Praha 8, Rohanský ostrov


2) Údaje o základním kapitálu

Základní kapitál firmy tvoří 36 000 000 Kč a tvoří jej 72 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč v listinné podobě.


3) Údaje o činnosti

a) Hlavní oblasti činnosti

Firma se zabývá zejména realizací železobetonových konstrukcí a konstrukcemi, které navazující na specielní technologie založení staveb, tak i kompletní železobetonové konstrukce kombinované se zděnými nosnými systémy. Samostatnou oblastí je provádění železobetonových průmyslových podlah s upraveným povrchem. V období 01/2005 až 06/2006 společnost realizovala rovněž rekonstrukce objektů, kompletní rodinný dům, významné stavby v oblasti protipovodňových opatření a stavby dopravního stavitelství.


Přehled realizovaných staveb


POP - Bubenské nábřeží o.z. Dykova

ITAL - Auto Motol o.z. Roztoky

BD Nad Vyšehradem Přístavba WISSA

Rezidence Kolárova Hotel Olympik

BD Nepomucká Humpolec

Homolka obj. A RD Černošice - strop

Palác u Hybernů – schody Zelené údolí B,C,D

Radouč Ml.Boleslav – byty Butovice

POP Přístav Holešovice Ládví

Chráněné byty Libuš Museum Vojtěchov

BD Nad Vyšehradem - skelet Nový Hostivař

ZŠ Českomalínská – oplocení Museum Stodůlky

RD Prosek Zásmuky

Základy Pelhřimov Černošice škola

Pod Vyšehradem Palladium

Stanice metra Hostivař SEOS Chodov, ul. K Dubu

BD Hodkovičky Přístavba hotel, Pod Lysinami

o.z. Centrotex Rekonstrukce Paběnice

o.z. Chuchle Čerpací šachta Bohnická

Jarov – autoservis BD Suchdol III.

Garáže Na Smetance Palác Těšnov, Florenc

Pardubice – strop Horizont I. Králův Dvůr

OS Gutovka PD Uhříněves

Kolektor Šťiřín Central Park, Praha 3-Žižkov

Centrum Horoměřická-podkl.beton APMART - Tuchoměřice o.z.

Na Stráži - opěrná zeď

b) Údaje o tržbách a hospodářském výsledku


2000 2001 2002 2003 2004
01/2005-06/2006
Realizované tržby 156,9 227,5 302,6 320,2 409,4 726,9
Provozní výsledek hospodaření 7,7 10,6 6,3 13,2 9,2 25,1
Výsledek hospodaření po zdanění 7,9 7,4 6,2 9,4 5,7 18,2
Stav pracovníků 40 40 39 41 40 45


 1. Účetní uzávěrka

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha k účetní uzávěrce

 


 

 

 


  

 1. Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 2003 – 2005


TERRACON a.s.

Vybrané údaje z výsledovky (v tis. Kč)


Označení

Skutečnost v účetním období

a


2005

2004

2003

II.

Výkony

726 945

384 677

344 480

II. 1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

726 945

409 425

320 207

2.

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby

0

-24 748

24 273

B.

Výkonová spotřeba

665 491

355 282

310 702

1.

Spotřeba materiálu a energie

260 382

179 922

175 964

2.

Služby

405 109

175 360

134 738

+

Přidaná hodnota

61 454

29 395

33 778

C.

Osobní náklady

31 911

17 878

16 445

C. 1.

Mzdové náklady

22 957

13 185

12 074

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

7 999

4 502

4 172

4.

Sociální náklady

955

191

199

D.

Daně a poplatky

239

77

74

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

2 093

1 499

1 742

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

37

13


III. 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

37

8


2.

Tržby z prodeje materiálu

0

5


F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

0

35


F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

0

35


G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

-2 097

362

876

IV.

Ostatní provozní výnosy

1 131

1 804

1 370

H.

Ostatní provozní náklady

4 430

2 142

2 814

*

Provozní výsledek hospodaření

26 046

9 219

13 197

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

0X.

Výnosové úroky

26

48

204

XI.

Ostatní finanční výnosy

24

34

227

O.

Ostatní finanční náklady

891

695

138

*

Finanční výsledek hospodaření

-961

-613

293

Q.

Daň z příjmu za běžnou činnost

6 838

2 859

4 112

Q. 1.

-splatná

6 838

2 919

4 012

2.

-odložená

0

-60

100

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

18 247

5 747

9 378

XIII.

Mimořádné výnosy

0


5

R.

Mimořádné náklady

0

4

2

*

Mimořádný hospodářský výsledek

0

-4

3

***

Výsledek hospodaření za účetní období

18 247

5 743

9 381


Výsledek hospodaření před zdaněním

25 085

8 602

13 493 1. Zpráva o vztazích v rámci holdingu 1. Zpráva auditora


Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a za ověření účetní závěrky


Osoby odpovědné za výroční zprávu:

 

Za skutečnosti uvedené ve zprávě odpovídají a čestně prohlašují, že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení firmy a vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny.

 


…………………………….…………… …………………………………………

Ing. Pavel Bartoň Ivan Božek

předseda představenstva místopředseda představenstva

 

Auditor společnosti:

 

Název firmy: HAYEK, spol. s.r.o., holding

Sídlo: Jindřišská 5/901, Praha 1

IČO: 43875092

Číslo licence KAČR: 29

Odpovědný auditor: Ing. Miroslava Hájková


V Praze dne 21.12.2006